STRUČNÝ SÚHRN

Osobné údaje poskytujete predávajúcemu (Hanibal sport s.r.o.) s cieľom možnosti zasielania obchodných oznámení (newsletterov), ktorých obsahom bývajú tiež cestovateľské či outdoorové tipy kam vyraziť, alebo aktuality zo sveta outdooru. Osobné údaje môžu byť využité aj pre potreby priameho marketingu, ako napríklad výzva na účasť v súťaži, informácie o zľavách na tovar či na poštovnom ap.

Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

 

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE

 

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Hanibal sport s.r.o., so sídlom Korunní 16, Praha 2, Česká republika, identifikačné číslo: 04535910, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 249295 (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Korunní 16, Praha 2, 120 00, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@hanibal.cz, telefón +420 220 920 820.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

2. PRÁVNE ZÁKLADY NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 36 mesiacov od poskytnutia súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

5. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú spoločnosti zaisťujúce komunikačné služby (e-maily) pre správcov; osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvér a ukladanie dát; prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať viac relevantný obsah.

5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: e-mailom na adresu info@hanibal.cz

6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ).

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné Vám takéto informácie zasielať.

6.5. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.


Soutěžit

Soutěžit